Phosphoric Acid – ฟอสฟอริก แอซิด (กรดฟอสฟอริก)
Home » สินค้า » Phosphoric Acid – ฟอสฟอริก แอซิด (กรดฟอสฟอริก)

Phosphoric Acid – ฟอสฟอริก แอซิด (กรดฟอสฟอริก)

 

กรดฟอสฟอริก บริสุทธิ์จะอยู่ในรูปผลึกใส (มีจุดหลอมละลายที่ 42.35° C) แต่กรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิอื่น ๆ อาจพบในรูปของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สามารถละลายน้ำและแอลกอฮอล์ได้

กรดฟอสฟอริกถูกใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในการผลิตสารพวกฟอสเฟต เช่น ผงซักฟอก สบู่ ปุ๋ย รวมถึงใช้ผสมเป็นวัสดุอุดฟัน จนถึง ถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำอัดลม

อันตรายของกรดฟอสฟอริกหากได้รับโดยตรงในปริมาณที่มากพอทั้งจากการหายใจหรือสัมผัสทางผิวหนังก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

ชื่อผลิตภัณฑ์ : PHOSPHORIC ACID | ฟอสฟอริก เอซิด

สูตรเคมี :  H3PO4

ORIGIN: CHINA & KOREA \ จีน และ เกาหลี

PACKING (Kg): 35kg / 330kg / 1,600kg / 1,650kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • ความคงตัว : คงตัวภายใต้สภาวะการเก็บ การใช้ สารสามารถเย็นตัวอย่างไม่เป็นผลึกได้
  • สารที่เข้ากันไม่ได้ : คลอไรด์ สแตนเลสสตีล โซเดียมเตตระไฮโดรบอเรต อัลดีไฮด์ เอมีน เอไมด์ แอลกอฮอล์ ไกลคอล คาร์บาเมต เอสเทอร์ ฟีนอล ครีซอล คีโตน อีปอกไซด์ ไซยาไนด์ ซัลไฟด์ ฟลูออไรด์
  • สารนี้จะเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์อย่างแรงในสภาวะที่มีสารประกอบเอโซและอีปอกไซด์
  • สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง การให้ความร้อนสูง
การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
  • การเกิดเพลิงไหม้ เมื่อสัมผัสกับโลหะ ทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน ที่ไวไฟและทำให้เกิดการระเบิดได้
การจัดเก็บ
  • เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด มีการป้องกันการทำลายทางกายภาพ
  • เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
  • เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
  • เก็บห่างจากความชื้น ความร้อน แสงอาทิตย์ สารที่เข้ากันไม่ได้
  • ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้

Go to Top